سه شنبه, ۰۳ بهمن ۱۳۹۶
دوشنبه, 11 دی 1396 ساعت 18:01

در خصوص مفاد ماده 239 قانون مالیات های مستقیم

احتراماً به اطلاع می رساند، با توجه به ابهامات و سوالات متعدد در خصوص مفاد ماده 239 قانون مالیات های مستقیم بدینوسیله اعلام می گردد:

در صورتی که مودیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده 238 قانون مالیات مستقیم به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل و یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرف نظر و یا کتباً اعلام قبولی خود را نسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننماید، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده و اعتراض مزبور در اجرای مفاد 238 و 244 قانون مالیات های مستقیم حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل طرح می باشد. در ضمن در مواردی که مؤدی پس از اعتراض به برگ تشخیص یا آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی کتباً از اعتراض یا شکایت حسب مورد منصرف و نسبت به اعلام قبولی برگ تشخیص یا آراء هیات حل اختلاف مالیاتی در مرجع ذیربط ( مرجع تسلیم اعتراض) اقدام نماید، در این صورت ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانونی نداشته و می بایست نسبت به صدور برگ مالیات قطعی با رعایت مقررات اقدام گردد.

روابط عمومی اتحادیه فناوران رایانه تهران