اتاق اصناف ایران با اداره مالیات جهت مالیات سال ۱۳۹۸ به توافق رسید

اتاق اصناف ایران با اداره مالیات جهت مالیات سال ۱۳۹۸ به توافق رسید

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ( ۱۰۰ ) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و با توجه به بند (ه) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ برخی از صاحبان مشاغل ( به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (۲ ) آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۹۵ ) قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ ، مقرر می دارد:
الف- مشمولین تبصره ماده (۱۰۰ ) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ :
۱_ تمامی صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم موضوع ماده ( ۲ ) آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۹۵) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال ۱۳۹۸ حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم ( مبلغ ۹/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) بوده مشمول این دستورالعمل می باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل ها حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۹ ( فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند.

۱_۱ صاحبان مشاغلی که مبنای موضوع فعالیت و با استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح در عملکرد سال ۱۳۹۷ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی بوده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت با نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۸ ، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آن ها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای اینگونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل، از هر گونه معافیت مالیاتی با نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.
ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:
۲- مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۷ به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می شود:

۱_۲ صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷
۲_۲ صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۲۵/۰۰۰/۰۰۱ ریال تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، با ۴% ( چهار درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷
۳_۲ صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از ۵۰/۰۰۰/۰۰۱ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، با ۸% ( هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷
۴_۲ صاحبان مشاغل مالیاتی با میزان مالیات قطعی بیشتر از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با ۱۲% ( دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷

تذکر: بندهای فوق مربوط به مودیانی می باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ از مبلغ ۹/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۳۹۸ بیش از مبلغ مذکور می باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می باشند.

این نوشته منتشر شده در اطلاعیه ها می باشد. جهت اضافه کردن به علاقمندی های مرورگر خود بر روی لینک صفحه کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *