نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 و رفع تعهد ارزی سال 98 اعلام شد

نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 و رفع تعهد ارزی سال 98 اعلام شد

رییس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد؛

نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزیسال ۹۸

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور دستورالعملی، نحوه اعمالمعافیت مالیاتی صادرکنندگان و استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهایصادراتی آنها در عملکرد سال ۱۳۹۸ را ابلاغ کرد.

سازمان امور مالیاتی- امید علی پارسا در این دستورالعمل عنوانداشته است: براساس جز (۱) بند (ک) تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کلکشور، هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل ازصادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنیناسترداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده،در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی بهچرخه اقتصادی برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابلاعمال است.

وی همچنین تاکید کرد: صادرات محصولات کشاورزی و خدمات فنی-مهندسیاز شمول شروط این حکم مستثنی بوده و مدت زمان استرداد مالیات و عوارضارزش افزوده موضوع ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، «یک ماه» ازتاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در مورد آن دسته از مودیانیکه فعالیت اقتصادی آنها در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توأما صادرات کالا وخدمات به خارج از کشور و خرید و فروش داخلی بوده و به استناد اطلاعاتموجود در سامانه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات»، نسبت به رفعتعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقدام ننموده اند، استرداداضافه پرداختی و عوارض ارزش افزوده قطعی شده مربوط به خرید و فروشداخلی بلامانع است.

پارسا تصریح کرد: هنگام رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزودهدوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شده و استرداد نشده مربوطبه دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ و همچنین دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۸صادر کنندگان از ابتدای سال جاری، در صورت عدم رفع تعهد ارزی و عدمبرگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور حسب مورد در سالهایفوق الذکر طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی، آن بخش از مالیات و عوارضارزش افزوده پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشورمربوط به دوره‌های مالیاتی مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتینبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.

وی تاکید کرد: صرفاً دوره‌های مالیاتی رسیدگی نشده و یا رسیدگی شدهو استرداد نشده مربوط به دوره‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ تا تاریخ لازمالاجرا شدن قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مشمول حکم جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بوده و حکم موصوف قابل تسری به دوره‌هایمالیاتی سال ۱۳۹۷ آن دسته از صادر کنندگان کالا و خدمات که قبل ازلازم الاجراء شدن قانون یاد شده، رسیدگی و مالیات و عوارض ارزش افزودهاسترداد گردیده و همچنین دوره‌های مالیاتی سنوات قبل نیست.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرده است: از آنجایی کهحسب مقررات اعلامی توسط بانک مرکزی، حداکثر زمان رفع تعهد ارزی تمامیصادرات انجام شده در سال ۱۳۹۷ حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۹۸ بوده،بنابراین ادارات امور مالیاتی می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلامفهرست توسط بانک مرکزی در سامانه مربوط در خصوص صادر کنندگانی که بابتصادرات در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد ارزی کرده و در صورت درخواست استرداد ازسوی مودی طبق مقررات از جمله رعایت بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۶۳ مورخ۱۳۹۵/۹/۳۰ نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدامکنند.

پارسا همچنین در خصوص نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهایحاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام بهصادر کنندگان در عملکرد سال ۱۳۹۸ عنوان داشته است: از آنجایی که حسبمقررات اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر زمان رفعتعهد ارزی صادرات در سال ۱۳۹۸، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ است،صرفاً صادرکنندگانی که کالا و خدمات خود را در سال ۱۳۹۸ به خارج ازکشور صادر و در مهلت تعیین شده و طبق جدول مندرج در مقررات اعلامیتوسط آن بانک نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشوردر سال مزبور اقدام کرده باشند با رعایت سایر مقررات مشمول بهره مندیاز نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱تیرماه ۱۳۹۴ خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و۱۳۹۸ حسب اعلام بانک یادشده بیش از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفعنموده اند با رعایت سایر مقررات مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع مادهمذکور خواهند بود.

پارسا افزود: صادر کنندگان کالا و خدماتی که در سال‌های ۱۳۹۷ و۱۳۹۸ حسب اعلام آن بانک کمتر از ۷۰ درصد تعهد ارزی خود را رفع کردهاند، با رعایت سایر مقررات متناسب با عملکرد اعلامی از سوی بانک فوقمشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی مورد نظر خواهند بود. همچنین صادرکنندگان کالا و خدمات که در سال ۱۳۹۷ حسب اعلام بانک مذکور تعهد ارزیخود را رفع نکرده اند مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده(۱۴۱) قانون مورد نظر نخواهند بود.

لازم به ذکر است که حسب بسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادراتسال ۱۳۹۷، ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ارزش کالاهایصادراتی در طی سال ۱۳۹۷ به کسر ۲۰ درصد ارزش گذاری کالاهای صادراتیمندرج در پروانه گمرکی مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی بوده است، اما دربسته سیاستی چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۸، کاهش ۲۰ درصدمذکور حذف شده است. لذا مبنای محاسبه میزان تعهد ارزی صادرکنندگان،ارزش کالاهای صادراتی مندرج در پروانه گمرکی است.

پارسا گفت: از آنجایی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابتخرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره‌هایمالیاتی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که در اجرای جز (۱) بند (ج) تبصره (۸)قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی و عدم برگشتارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های مذکور به عنواناعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و به تبع آن تهاتر و استرداد نشده وبا توجه به اینکه موضوع منطبق با تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات برارزش افزوده نیست، بنابر این جزو هزینه‌های قابل قبول مالیات‌هایمستقیم محسوب نخواهد شد.

وی همچنین یادآور شد: در حال حاضر امکان استعلام برگشت ارز حاصل ازصادرات و میزان رفع تعهد ارزی از طریق مراجعه به سامانه عملیاتالکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی tax.gov.ir فراهماست.

این نوشته منتشر شده در تازه های خبری می باشد. جهت اضافه کردن به علاقمندی های مرورگر خود بر روی لینک صفحه کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *