واردات کالاهای سرمایه‎ای و مصرفی بادوام بدون الزام تمدید نمایندگی

واردات کالاهای سرمایه‎ای و مصرفی بادوام بدون الزام تمدید نمایندگی

واردات کالاهای سرمایه‎ای و مصرفی بادوام بدون الزام تمدیدنمایندگی

در راستای تسهیل ورود و تقویت جریان تامین کالاهای سرمایه‎ای ومصرفی بادوام که به دنبال تحریم‎ها امکان تمدید نمایندگی آنان وجودندارد، موضوع در جلسه نوزدهم ستاد مقابله با تهدیدهای تحریممطرح  و مصوب شد که گواهی نمایندگی شرکت‎هایی که قبلا گواهینمایندگی گرفتند تا پایان سال 98 معتبر تلقی و بدون نیاز به الزامارایه اسناد و تمدید اقدام گردد.

روابط عمومی اتحادیه فناوران- رییس مرکز امور اصناف و بازرگاناناعلام کرد؛ بنابر درخواست معاونت بازرگانی داخلی(مرکز امور اصناف وبازرگانان و دفتر امور خدمات بازرگانی داخلی) و پیرو بند 1 جلسهسیزدهم مورخ 28/11/97 ستاد مقابله با تهدیدهای تحریم، موضوع وارداتکالاهای سرمایه‎ای و مصرفی بادوام بدون الزام نمایندگی به شرط ارایهخدمات پس از فروش مطرح و در خصوص کلیه شرکت‎هایی که قبلا گواهینمایندگی گرفتن ولی به دلیل شرایط تحریمی امکان تمدید قرارداد و یاارایه اسناد مورد نظر ثبت شرکت‎ها وجود ندارد، مقرر گردید گواهینمایندگی ایشان تا پایان سال 1398 معتبر تلقی و بدون نیاز به الزامارایه اسناد و تمدید، اقدام گردد. همچنین در خصوص شرکت ها و متقاضیانجدید مقرر شد فرایند بررسی خدمات پس از فروش با اعلام مرکز امور اصنافو بازرگانان توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طیشود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *