بازارکار در گفت‌وگو با رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران؛ نحوه حضور فارغ‌التحصیلان در مشاغل حوزه فناوری رایانه را بررسی کرد

بازارکار در گفت‌وگو با رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران؛ نحوه حضور فارغ‌التحصیلان در مشاغل حوزه فناوری رایانه را بررسی کرد

اگر گذرتان به خیابان ولیعصرتهران، حوالی چهارراه ولیعصر و بالاترافتاده باشد، حتماً در مسیر خود با فروشگاه‌ها و مراکز تجاری زیادیمواجه می‌شوید که کارشان فروش لپ‌تاپ، کامپیوتر و لوازم آن، انواعنرم‌افزارها و سخت‌افزارها و ماشین‌های اداری است، فارغ از تنوعمحصولات ارائه‌شده فصل مشترک بسیاری از این واحدها حضور جوانانیست کهبا اشتیاق در این حرفه‌ها مشغول فعالیت‌اند.

اهمیت این موضوع سبب شد تا با سید مهدی میرمهدی کمجانی، رئیساتحادیه صنف فناوران رایانه تهران به گفت‌وگو نشینیم تا با نحوهراه‌اندازی این کسب‌وکارها بیشتر آشنا شویم.

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران چگونه شکلگرفت؟

□ تأسیس اتحادیه فناوران رایانه تهران به سال 1358 برمی‌گردد، امااین اتحادیه در سال 1362 به‌صورت رسمی ثبت‌شد و فعالیت خود را شروعکرد.

در حال حاضر 11 رسته زیر نظر این صنف فعالیت می‌کنند که ازماشین‌های اداری گرفته تا کافی‌نت‌داران را شامل می‌شود. ازجملهرسته‌های تحت پوشش‌ اتحادیه صنف فناوران رایانه می‌توان به فروشندگی وارائه خدمات اولیه ماشین‌های اداری، رایانه و لوازم مربوطه؛ تولید،فروش و تعمیرات ماشین‌های اداری، رایانه، قطعات و لوازم مربوطه؛ دفترفروش ماشین‌های اداری و رایانه؛ دفتر خدمات حضوری اینترنت؛ دفتر کار؛فروش و تعمیرات رایانه، ماشین‌های اداری و قطعات مربوطه؛ تولید وتوزیع انواع نرم‌افزارهای آماده (غیرسفارشی)؛ خدمات اینترنت؛ خدماتنصب و راه‌اندازی شبکه کامپیوتر اشاره کرد.

البته کسب‌وکارهای اینترنتی نیز تحت پوشش این اتحادیه بودند که باتصویب وزارت صنعت، معدن و تجارت مجزا شدند و زیر نظر اتاق‌هایبازرگانی قرار گرفتند.

در حال حاضر چند واحد صنفی تحت پوشش این اتحادیه قراردارند؟

□ هم‌اکنون دو هزار و 500 واحد صنفی دارای پروانه کسب داریم.همچنین نزدیک به 2 هزار واحد نیز شناسایی شدند و در حال گرفتن پروانهکسب هستند که امیدواریم بتوانیم در نیمه اول سال جاری این کار را بهپایان برسانیم.

البته هدف از این کار نیز قانونمند کردن فعالیت‌ها در این حرفه استتا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنیم.

آیا بدون پروانه کسب امکان فعالیت در این حرفه وجوددارد؟

□ باید قبول کنیم تهران شهر بزرگی است، ممکن است امروز یک واحدنانوایی باشد و روز دیگر لوازم‌تحریر فروشی شود و یک روزبه سمت مشاغلحوزه IT روی آورد.

ما در طرح ساماندهی بازرسی‌های لازم را انجام می‌دهیم، به دلیلحساسیت این حرفه اماکن و اداره آگاهی نیز طرح‌های ویژه‌ای برای نظارتدارند، ولی با تمام این موارد بازهم نمی‌توانیم بگوییم صد درصد موفقبوده‌ایم و واحد بدون پروانه کسب نداریم.

برای دریافت پروانه کسب چه مراحلی باید طیشود؟

□ در گام اول مالکیت ملک باید مشخص شود، برای این منظورسند،‌اجاره‌نامه یا حتی اجاره‌نامه دستی نیز موردقبول واقعمی‌شود.

از دیگر مدارک موردنیاز مدارک شناسایی و گرفتن نامه عدم اعتیاد وعدم سوءپیشینه است که همه این مراحل به‌راحتی و در کمتر از 15 روزقابل انجام است.

متقاضیان برای دریافت پروانه کسب چقدر هزینه باید پرداختکنند؟

□ هزینه عضویت در اتحادیه 800 هزار تومان است و هزینه‌های دیگرینیز برای هیئت عالی نظارت، بازرسی و… دریافت می‌شود که درمجموعمی‌توان گفت حدود یک‌میلیون و 200 هزار تومان باید برای دریافت پروانهکسب بدون توجه به متراژ واحد صنفی و سرمایه آن باید پرداخت شود.

با توجه به اینکهفناوریهای رایانهحوزهای تخصصی است آیا هرکسیمیتواند وارد این حرفه شود؟ و یااینکه نیاز به مدرک یا مهارت خاصی است؟

□ باید به این موضوع اشاره‌کنیم که در این صنف به دلیل نوع فعالیتشاکثر افراد تحصیلات دانشگاهی دارند و به‌راحتی می‌توانیم بگوئیم 60درصد فعالان آن مدرک دانشگاهی در رشته‌های نرم‌افزار یا سخت‌افزار یادیگر رشته‌های معتبر دارند.

البته ممکن است این فارغ‌التحصیلان در مواردی تجربه لازم را نداشتهباشند در کنار این‌ها برخی نیز هستند که شاید تحصیلات دانشگاهی نداشتهباشند اما تجربه خوبی دارند.

با تمام این اوصاف به‌واسطه پروانه‌های کسب صادرشده می‌توانیم ادعاکنیم که بالاترین سطح مواد را در میان صنف‌های مختلف داریم.

برای صدور پروانه کسب نیز از کسانی که مدرک دانشگاهی مرتبط دارندآزمونی گرفته نمی‌شود، اما از مابقی متقاضیان در کمیسیون فنی آزمونگرفته می‌شود و 18 ساعت نیز دوره آموزشی برگزار می‌شود.

در این دوره به‌غیراز موارد فنی، نوع برخورد نیز آموزش دادهمی‌شود، زیرا فرد باید بتواند فرق دو قطعه را به خریدار توضیحدهد.

آیا با روند تغییرفناوریهادورههای بازآموزی نیز برایواحدهای صنفی برگزارمیشود؟

□ از سوی اتحادیه خیر، ولی خودواحدهای صنفی با ورود کالاهای جدیددر سال همایش‌های زیادی را برگزار می‌کنند و در سال 400 تا 500 همایشدر این حوزه برگزار می‌شود.

در برنامه ششم توسعه کشور فناوری اطلاعات و ارتباطات یکیاز مهمتریناولویتهای دولت است، از طرفی ماشاهد نرخ بالای بیکاریفارغالتحصیلانرشتههای این حوزه هستیم. در اینشرایط چه برنامههایی برای ورودفارغالتحصیلان به این مشاغلمیتوان انجام داد؟

□ متأسفانه مسئولان دولتی هیچ‌گونه حمایتی از ما نمی‌کنند و حتی ازما مشورتی نیز نمی‌گیرند. ما انتظار زیادی از دولت‌ها نداریم،درحالی‌که می‌توانیم در این حوزه بالاترین کمک را به دولـــت در حلمشکل بیکاری داشته باشیم.

در حال حاضر بیمه و مالیات مهم‌ترین مشکل فعالان این عرصه است وشرایط به‌گونه‌ای شده که حتی برخی واحدها مجبور به اخراج نیروهایشاننیز شده‌اند؛ اما دولت می‌تواند با یک سری معافیت‌های بیمه‌ای برایجذب نیروی جدید و یا مشوق‌های مالیاتی زمینه اشتغال فارغ‌التحصیلان رادر این حوزه فراهم کنند.

آیا آماری از تعداد شاغلان در این صنف وجوددارد؟

□ برآوردها نشان می‌دهد که بالغ‌بر یک‌میلیون 400 هزار نفر در اینحوزه فعالیت می‌کنند که این افراد در واحدهای بزرگ و کوچک مشغولکارند.

البته باید به این نکته اشاره‌کنم که ما هم‌اکنون واحدهای تولیدییا شرکت‌های واردکننده‌ای داریم که در آن‌ها چندین هزار نفرمشغول‌اند.

حداقل سرمایه موردنیاز برای ورود به مشاغل این حوزه چقدراست؟

□ اولین موضوع قیمت خرید و یا اجاره ملک در نقاط مختلف شهر است.به‌غیراز آن نیاز به سرمایه در گردش برای خرید محصولات است. البته اگرفرد اعتبار داشته باشد نیـــــاز به سرمایه گردش زیادی نیست.

خود سرمایه گردش در حوزه‌های مختلف این شغل نیز متفاوت است. به‌طورمثال شاید بتوان با 20 میلیون تومان یک مغازه را با نرم‌افزار یالوازم جانبی رایانه پرکرد، اما این مبلــــغ در سخت‌افزار پول چندلپ‌تاپ است.

درمجموع می‌توان گفت اگر بخواهیم از این حرفه به یک درآمد مکفی کسبکنیم 100 میلیون تومان نیاز است.

درزمینه تولید محصولات رایانه چقدرمحصولات تولید داخل است و چقدر واردات داریم؟

□ در حوزه لوازم جانبی همانند موس، کیبورد، هدفون و … در کشورتولید داریم و یک شرکت نیز چند سال است که درزمینه تولید لپ‌تاپسرمایه‌گذاری کرده است.

بااین‌وجود درمجموع 90 درصد کالاهای موجود در بازار وارداتی است کهاز این 90 درصد، حدود 80 درصد آن‌ها از کشور چین و مابقی از کشورهایمثل مالزی، تایوان، کره … وارد می‌شوند.

مشکل تولید داخل چیست؟ آیا دانش لازم را نداریم و یاموارد دیگری مطرح است؟

□ مشکل دانش نیست و هم‌اکنون بسیاری از ایرانیان مدیر شرکت‌هایبزرگی در این زمینه در جهان هستند؛ اما با توجـــه به اینکه هرروزفنّاوری‌ها در حال پیشرفت هستند برای سوددهی نیاز به تولید زیاد وصادرات به کشورهای مختلف است تا محصول در مدت کم تولید به سوددهیبرسد.

ما مثالی در این حوزه داریم که می‌گویند این محصولات مثل زغال و یخمی‌مانند که زود می‌سوزند و یا آب می‌شوند.

امیدواریم با برداشته شدن تحریم‌ها و رونق صادرات بتوانیم در حوزهتولید نیز قدم‌های خوبی برداریم.

چه توصیه بهعلاقهمندان ورود به این عرصه،مخصوصاً فارغالتحصیلانرشتههای مرتبطدارید؟

□ به کسانی که در دانشگاه درس‌خوانده‌اند پیشنهاد می‌کنم که برایآشنایی با مهارت‌های موردنیاز بازار، ابتدا به‌صورت هنرجو و کارآموزیدر واحدهای موجود فعالیت خود را آغاز کنند.

بعد از آشنایی با ملزومات بازار می‌توان هم کارآفرینی کرد و برایخودشان نیز کسب‌وکاری راه‌اندازی کنند. در این حالت ما نیز از آن‌هاحمایت می‌کنیم.

آیا خود اتحادیه نیز متقاضیان را برای کارآموزی معرفیمیکند؟

□ به‌صورت مستقیم خیر، ولی در حال انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با فنی وحرفه‌ای هستیم که دوره‌هایی فنی توسط خود اتحادیه برگزار شود و اگراین‌گونه شود می‌توانیم برای فراگیران آن‌ها نیز برای ورود بهبازارکار برنامه‌ریزی کنیم.

گفت‌وگو: امین بلندهمت

لینک متن خبر در سایت بازار کار

این نوشته منتشر شده در تازه های خبری می باشد. جهت اضافه کردن به علاقمندی های مرورگر خود بر روی لینک صفحه کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *