• حداقل زمان رسیدگی به شکایات سه هفته می‌باشد.
  • مدارک به صورت کامل و خوانا آپلود شود. (فاکتورها، قراردادها، …)
  • مدارک ارسال شده از طریق سایت صرفا بررسی می‌شود
فرم ثبت شکایات
  • مشخصات شاکی / وکیل / نماینده قانونی
  • مشخصات متشاکی
  • مشخصات شکایت
  • مدارک مورد نیاز

مشخصات شاکی/وکیل/نماینده قانونی