دستورالعمل براي كافي نت ها اعلام شد

دستورالعمل براي كافي نت ها اعلام شد

به گزارش ایسنا، کلیه مراکز و صنوفی که مجوز ارائه خدمات دسترسیندارند (مثل دفاترفنی، بازی سراها و ….)، مجاز به ارائه خدماتاینترنت نیستند و در صورت مشاهده این گونه از مراکز و اصناف که بهصورت غیرمجاز نسبت به ارائه خدمات دسترسی اقدام می کنند، برخوردانتظامی و قضایی با آنان صورت خواهد گرفت.

دفاتر خدمات اینترنت موظفند نکات ذیل را منطبق با آیین نامه دفاترخدمات اینترنت (کافی نت)، ابلاغیه ها و بخشنامه های اتحادیه صنفرایانه، داده ورزی و ماشین های اداری را رعایت کنند:

1- دفاتر خدمات اینترنت (کافی نت) موظفند مدرک مجوز خود را در محلمناسب و در معرض دید مشتریان قرار دهند و همچنین محل این دفاتر درمعرض دید و نظارت عمومی بوده و کلیه ضوابط اماکن عمومی را رعایتکنند.

تامین پهنای باند از ارائه دهندگان غیرمجاز از طریق ماهواره ای ممنوع است

ارائه هرگونه خدمات غیرحضوری از طریق کافی نت ها ممنوعاست

2- دفاتر خدمات اینترنت (کافی نت) موظفند پهنای باند مورد نیاز خود راالزاماً از طریق شرکت های دارای پروانه ارائه کنندگان خدمات اینترنتی(isp) تامین کنند. بنابراین تامین پهنای باند از ارائه دهندگان غیرمجاز از طریق ماه واره ای مطابق قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزاتدریافت از ماهواره، اکیدا ممنوع است.

3- مدیران دفاتر و دارندگان مجوز فعالیت این گونه از دفاتر ملزم بهرعایت مفاد شرایط عمومی، موضوع ماده ی سه آیین نامه دفاتر خدماتاینترنت هستند.

4- مدیران دفاتر خدمات اینترنت موظفند مدارک لازم در مورد تامین پهنایباند و رعایت شرایط عمومی را حسب مورد در اختیار بازرسان پلیس فتاقرار دهند.

5- ارائه هرگونه خدمات غیرحضوری از طریق دفاتر خدمات اینترنت ممنوعاست.

6- ارائه ی هرگونه خدمات، غیر از ارائه خدمات اینترنت به صورت حضوری،(مثل فروش نرم افزار، تایپ و پرینت، راه اندازی سیستم های بازی رایانهای و …) ممنوع است.

7- صاحبان مجوز دفاتر خدمات اینترنت موظفند برای تصدی مسئولیت اجراییاز افرادی استفاده کنند که حائز شرایط متعهد و مجرب، حسن شهرت و عدمدارا بودن سوء سابقه کیفری و قضایی و متاهل با حداقل 25 سال سنباشند.

کافی نت ها اطلاعات هویتی کاربران را ثبت کنند

نصب فیلترشکن وvpn بر روی سیستمهای رایانه ای دفاتر خدمات اینترنت ممنوع است

8- دفاتر خدمات اینترنت موظفند که اطلاعات هویتی کاربران را با دریافتمدارک شناسایی معتبر (ترجیحا” کارت ملی) ثبت کنند و از ارائه خدمات بهمراجعه کنندگانی که مدارک شناسایی ارائه نمی کنند خودداری کنند.

9- اطلاعات هویتی که باید مورد ثبت دقیق قرار گیرند عبارتند از: نام ونام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، کدپستی و شماره تلفن تماس است.

10- دفاتر خدمات اینترنت موظفند علاوه بر اطلاعات هویتی کاربران، سایراطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده، ip اختصاص یافته و فایل لاگ، وب سایت ها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا شش ماه نگهداریکنند.

11- صورت حساب چاپی زمان و هزینه استفاده باید به کاربران تحویل دادهشود.

12- استفاده و در اختیار گذاشتن هر گونه ابزار دسترسی به سایت هایفیلترشده، مثل انواع فیلت/ر شکن های قابل نصب بر روی رایانه یا معرفیسایت های فیلت/ر شکن و خدمات گیرندگان یا استفاده از هرگونهvpn بر رویسیستم های رایانه ای دفاتر خدمات اینترنت ممنوع است.

13- مدیران دفاتر خدمات دسترسی موظفند شرایطی را فراهم کنند کهاطلاعات کاربر قبلی (شامل سایت ها ، صفحات دیده شده، فعالیت ها،id ها،آدرس های ایمیل و ……) به محض قطع استفاده کاربر، از بین رفته وبرای کاربران بعدی که از آن رایانه استفاده می کنند، قابل بازیابینباشد.

14- رایانه های استفاده شده در مراکز خدمات اینترنت (کافی نت) بایدالزاما در حالت کاربر محدود ( limite i user) در اختیار کاربران قرارگرافته و درگاه های ورودی سیستم رایانه ای شامل درگاه های usb، کارتخوان ها و سایر درگاه هایی که امکان اتصال حافظه های جانبی به آنهاوجود دارد، به صورت نرم افزاری مسدود شود.

15- در صورت نیاز کاربر به استفاده یا ارسال فایل رایانه ای بایدانتقال از طریق متصدی اجرایی دفتر خدمات اینترنت و از طریق شبکه داخلیدفتر بر روی سیستم رایانه ای کاربر و پس از اطمینان از سلامت و عدمآلودگی فایل رایانه ای به بدافزارها، تروجان ها و ویروس ها صورتبگیرد.

نصب دوربین مدار بسته الزامی شد

16- مدیران دفاتر خدمات اینترنت موظفند هر روز در پایان ساعت کاریکافی نت نسبت به وارسی سیستم های رایانه های برای عدم نصب نرمافزارهای key logger، آلودگی به ویروس ها و بدافزارها و امحاء اطلاعاتباقی مانده کاربران اقدام کنند.

17- نصب دوربین مدار بسته داخلی با قابلیت ضبط تمام وقت، نگهداریتصاویر و امکان بازبینی تا 6 ماه الزامی است.

18- مدیران دفاتر خدمات اینترنت باید نسبت به برقراری امکان فنی ارسالپیام بر روی سیستم های رایانه ای دفتر در مورد اعلام زمان استفاده وهشدارهای کاربری اقدام کنند.

19- مدیران دفاتر خدمات اینترنت موظفند به نحو مقتضی نسبت به نصب ونمایش مفاد قانون جرایم رایانه ای و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه دردید کاربران اقدام کنند.

20- مدیران و متصدیان اجرایی دفاتر موظفند از استفاده بیش از یک نفراز هر دستگاه رایانه ای متصل به اینترنت جزء در مواردی که کاربرناآشنا قصد استفاده از خدمات عمومی را داشته باشد و از یکی از نزدیکانو آشنایان خود برای کمک و تسهیل امور خود استفاده می کند، جلوگیریکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.