محمدرضا فرجی تهرانی

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

مرحوم سید محمد لواسانی نایب رئیس اول اتحادیه

مرحوم سید محمد لواسانی

نایب رئیس اول اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

فرهاد غنی زاده نایب رئیس اول اتحادیه

فرهاد غنی زاده

نایب رئیس دوم اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

مجید حاجی خانی نایب رئیس دوم اتحادیه

مجید حاجی خانی

خزانه دار اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

ناصر جلالی دبیر اتحادیه

ناصر جلالی

دبیر اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

سید سعید نقوی الحسینی بازرس اتحادیه

سید سعید نقوی الحسینی

بازرس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

جلال بهنیا عضو هیئت مدیره

جلال بهنیا

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

رضا حیدری خزانه دار

رضا حیدری خزانه دار

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

احسان بیات

عضو هیئت مدیره